Privacy policy

1. Doelgroep: patient en medewerker

Voor de registratie van persoonsgegevens van patiënten die behandeld zijn of worden behandeld binnen Fysio8.Om uw behandeling zo goed mogelijk uit te kunnen voeren wordt binnen Fysio8 een registratie bijgehouden van uw medische en administratieve gegevens. Wij doen dit grotendeels middels een elektronisch patiëntendossier (Intramed) dat wij gebruiken binnen onze fysiotherapiepraktijk. Op deze registratie is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Deze wet bevat regels met betrekking tot het doel van registratie, de aard van de gegevens die worden geregistreerd, het beheer van de gegevens, de personen die toegang hebben tot die gegevens en het inzagerecht van u als patient. Uw fysiotherapeut gaat zorgvuldig met uw gegevens om. Daarom is er binnen onze praktijk een privacyreglement dat bovengenoemde zaken vastlegt.

2. Het doel van het (elektronisch) patiëntendossier is:

Registratie van de geleverde zorg binnen de fysiotherapiepraktijk, naslag voor de behandelend fysiotherapeut en eventuele waarnemers om verantwoorde zorg te kunnen leveren, mogelijkheid om verantwoording af te leggen over de gegeven zorg aan patiënten,  mogelijkheid om de geboden zorg financieel af te handelen en de mogelijkheid om wetenschappelijk onderzoek te kunnen doen.

3. In het patiëntendossier worden de volgende gegevens opgenomen:

Alleen de gegevens die betrekking hebben op uw behandeling worden in het patiëntendossier vastgelegd. Hierbij onderscheiden we personalia/identificatiegegevens, financiële en administratieve gegevens, (para) medische/psychologische gegevens en journaalgegevens/behandelgegevens.

4. Inzagerecht:

U heeft het recht om de gegevens die over u zijn vastgelegd in te zien. Indien u meent dat gegevens onjuist zijn vastgelegd, kunt u de behandelend fysiotherapeut verzoeken deze te wijzigen.

5. Beveiliging en geheimhoudingsplicht:

De gegevens binnen het patiëntendossier worden geheimgehouden voor onbevoegden en personen die niets met de gegevensverwerking van doen hebben door het gebruik van een geautoriseerde toegang tot het patiëntendossier. Behalve de fysiotherapeut die u behandelt, heeft ook een aantal andere personen toegang tot de gegevens, die in onze patiëntendossiers zijn opgenomen. Dit zijn bijvoorbeeld andere fysiotherapeuten in onze praktijk, waarnemers, eventuele stagiaires en administratieve krachten. Al deze personen hebben een geheimhoudingsplicht.

6. Gegevensverstrekking aan derden:

Gegevens van patiënten worden niet zonder toestemming aan derden verstrekt, ook niet aan de naaste familie. Als patiënt dient u hiervoor toestemming te geven. Ook na overlijden worden de gegevens niet openbaar gemaakt. Uw fysiotherapeut zal uw verwijzer/huisarts op de hoogte stellen van de voortgang van uw behandeling via een rapportage. Tijdens de eerste afspraak zal dit met u besproken worden.

7. Praktisch in de praktijk:

In de behandelruimtes is de privacy voor patiënten gewaarborgd; de ruimtes zijn allemaal van elkaar afgesloten. Er is van buitenaf geen inkijkmogelijkheid in de behandelruimte. Binnen de praktijk zijn er afspraken gemaakt om niet zonder toestemming van de patiënt de behandelkamer te betreden. Indien de patiënt erom vraagt verlaat de fysiotherapeut de behandelruimte tijdens het uit- en aankleden van de patiënt. De computers zijn beveiligd met een wachtwoord, zodat niemand ongewenst in dossiers kan kijken.

8. Patiënttevredenheid:

Binnen onze praktijk wordt de patiënttevredenheid van onze patiënten systematisch en automatisch gemeten via vragenlijsten. Deze vragenlijsten worden door Qdna, een extern geaccrediteerd bureau voor onderzoeksdiensten, verzonden en op een geanonimiseerd en geaggregeerd niveau verwerkt. Uw fysiotherapeut zal u hierover tijdens de eerste behandeling meer uitleg geven en uw toestemming hiervoor vragen. Uw e-mailadres wordt in het patiëntendossier ingevuld. Na afloop van de behandelingen zal u een vragenlijst via de mail toegezonden krijgen. Indien u geen e-mailadres heeft ,  kan de fysiotherapeut u mogelijk vragen een vragenlijst per post te ontvangen en deze in te vullen. Indien u geen toestemming geeft zult u geen vragenlijst ontvangen. Wanneer u over dit onderzoek nog vragen heeft, kunt u die altijd stellen aan uw behandelend fysiotherapeut.

9. Bewaartermijn:

Nadat uw behandeling als patiënt afgerond is, worden de gegevens 15 jaar zodanig gearchiveerd dat alleen een beperkte groep mensen deze gegevens in kan zien. Indien de gegevens zodanig bewerkt zijn dat herleiding tot individuele personen redelijkerwijs niet mogelijk is, kunnen zij in geanonimiseerde vorm langer dan 15 jaar bewaard blijven.

10. Klachten:

Indien u van mening bent , dat de praktijk niet op de juiste manier met uw gegevens omgaat, kunt u dit via de geldende klachtenregeling binnen onze fysiotherapiepraktijk kenbaar maken.

11. Beheer:

De praktijk is verantwoordelijk voor de inhoud en het goed functioneren van de privacygevoelige informatie. Uw behandelend fysiotherapeut is verantwoordelijk voor het (dagelijks) beheer van de gegevens.

12. WGBO (Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst): 

Op de behandeling tussen u en uw fysiotherapeut is de WGBO (Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst) van toepassing. Dat betekent dat u als cliënt rechten heeft maar ook plichten. Zoals recht op duidelijke informatie van de fysiotherapeut en de plicht tot het volgen van de adviezen van de fysiotherapeut. Voor meer informatie kijkt u op wetten.overheid.nl.